PREČU PIRKŠANAS – PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Šie interneta veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pircējam un SIA “HOMESTORY” (turpmāk – Pārdevējam) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Šie noteikumi attiecas uz  SIA “HOMESTORY” interneta vietnē interneta veikalā pieejamiem gatavajiem produktiem, nevis individuāliem pasūtījumiem, kur prece tiek izgatavota pēc klienta individuālā pasūtījuma. 
 2. Sniedzot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un to izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādītajiem kontaktiem tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi.
 3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus. Par izmaiņām Noteikumos Pircējs tiek informēts interneta veikala mājaslapā.
 4. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs, iepriekš iepazinies ar šiem Noteikumiem, interneta veikalā noformē un apstiprina preču pasūtījumu. Ja Pircējs ir noformējis preču pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir pilnībā iepazinies ar šiem Noteikumiem un tiem piekritis. Pircējam, veicot pirkumu internetā, ir pienākums apmaksāt iegādātās preces tīmekļa vietnē ar bankas pārskaitījumu vai izvēlēties citu norēķinu veidu. 
 5. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kura darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi.
 6. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu, pamatojoties uz šajos Pirkšanas – pārdošanas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.
 7. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā pasūtītās preces, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu, iepriekš par to brīdinot pircēju. Pārdevējs var piedāvāt līdzīgu preci. Ja pircējs atsakās, pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 14 dienu laikā. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien netika skaidri pausta piekrišana to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda papildus maksa. 
 8. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 9. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) pārdevējs ir jāinformē par lēmumu atteikties no līguma.
 10. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiks nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 11. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien netika skaidri pausta piekrišana to darīt citādi. No pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda papildus maksa. 
 12. Pārdevējs aiztur atmaksājumu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preces atpakaļ vai kad pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad pircējs paziņoja savu lēmumu atteikties no līguma. Termiņš būs ievērots, ja preces tiks nosūtītas atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 
 13. Pircējam būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas to faktiskajā apmērā.
 14. Pircējs var izmantot Atteikuma tiesības tikai tad, ja prece nav bijusi bojāta vai nav būtiski mainījusi savu izskatu, kā arī ja tā nav lietota.
 15. Ja Pircējs preces piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma ir jāsedz preču atgriešanas izdevumi.
 16. Preču piegādes brīdī Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma un Preces(-ču) stāvoklis.
 17. Sūtījuma iepakojuma bojājuma gadījumā Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja pircējs pieņemot sūtījumu neizsaka pretenzijas, tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta nebojātā sūtījuma iepakojumā. 
 18. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, apliecina, ka piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 19. Kad pircējs apmeklē interneta veikalu, viņš izvēlas nepieciešamās preces un ievieto tās iepirkumu grozā. Pēc iepirkumu groza izveidošanas Pircējs ievada pasūtījuma izpildei nepieciešamos personas datus: savu vārdu, uzvārdu, adresi, kur preces tiks piegādātas, tālruņa numuru un papildus informāciju, kas var būt svarīga pasūtīto preču piegādei. Pasūtījuma apstiprināšanas laikā preču kopsummai tiek pieskaitīta piegādes maksa, ja tāda ir. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apstiprina pasūtījumu.
 20. Pasūtot preces, pircējam jānorāda precīza adrese preču piegādei, kā arī jāizvēlas vēlamais piegādes veids. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstā norādītajiem termiņiem, kas var mainīties atkarībā no piegādātāja noslodzes vai citu būtisku apstākļu dēļ.
 21. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem. 
 22. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 23. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot Pirkuma līgumu.