SIA “HOMESTORY” PASŪTĪJUMA LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI – LĪGUMS

 1. Šie noteikumi attiecas uz tāda Līguma noslēgšanu, kurā Pasūtītājs veic preču pasūtīšanu, kuras tiek izgatavotas pēc Pasūtītāja norādījumiem vai tādu preču pasūtīšanu, kas ir nepārprotami personalizēta. 
 2. SIA “HOMESTORY” (turpmāk tekstā – Izpildītājs) apņemas izgatavot, pārdot un nodrošināt preču piegādi, atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam. 
 3. Izpildītājs veic Līgumā noteiktās un pēc saviem ieskatiem nepieciešamās darbības Līguma kvalitatīvai izpildei, kā arī savlaicīgi sniedz Pasūtītājam informāciju par Līguma izpildi.
 4. Veicot pasūtījumu Pasūtītājs ir piekritis šiem Noteikumiem. Pasūtītājs norāda Izpildītājam savu kontaktinformāciju turpmākajai saziņai par līguma izpildi.
 5. Pasūtītājs pasūtījuma pieteikumu var atstāt SIA “HOMESTORY” salonā juridiskajā adresē Brīvības ielā 148A-2, Rīgā, LV-1012, vai interneta vietnē https://homestory-riga.com, izvēloties vēlamo aizkaru veidu, mērus, noformējamo logu skaitu. Ja informācija ievadīta, izmantojot interneta vietni, Pasūtītājs norāda savu vārdu, e-pasta adresi, tālruni.
 6. Sniedzot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Izpildītājs varētu pieņemt Pasūtītāja pasūtījumu un to izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pasūtītājs piekrīt, ka tam uz norādītajiem kontaktiem tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pasūtītāja pasūtījuma apstrādi. 
 7. Pēc pasūtījuma saņemšanas interneta vietnē Izpildītājs sazinās ar Pasūtītāju, veicot telefona zvanu uz norādīto kontakttālruni vai e-pasta adresi, noskaidrojot pasūtījuma detaļas. Izpildītājs precizē interneta vietnē norādīto informāciju un vienojas par precīzu mērījumu noteikšanas veidu.
 8. Ja Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par mērījumu veikšanu Pasūtītāja norādītajā adresē, tad par izbraukšanu uz Pasūtītāja adresi tiek piemērota papildus maksa saskaņā ar SIA “HOMESTORY” cenrādi, par kura apmēru Klients ir informēts, vienojoties par pasūtījuma detaļām.
 9. Ja puses ir vienojušās par pasūtījuma detaļu noskaidrošanu Pasūtītāja norādītajā adresē, tad Izpildītājs ierodas Pasūtītāja norādītajā adresē. Pasūtījuma detaļu noskaidrošana Pasūtītāja norādītajā adresē notiek, iepriekš saskaņojot ierašanās datumu un laiku. Pasūtītājam ir pienākums informēt par izmaiņām, kas skar minēto vienošanos par ierašanos Pasūtītāja adresē, ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms norunātā termiņa.
 10. Izpildītājs gaida Pasūtītāju norādītajā adresē un laikā ne ilgāk kā 15 minūtes no ierašanās brīža, kas tiek fiksēts ar telefona zvanu. Ja Pasūtītājs paša norādītajā laikā neatrodas norādītajā adresē, kā dēļ pasūtījuma detaļu noskaidrošana norunātajā dienā un laikā nav iespējama, Pasūtītājam saglabājas pienākums atlīdzināt SIA “HOMESTORY” radušos ceļa izdevumus par izbraukumu uz adresi.
 11. Ja, noskaidrojot pasūtījuma detaļas un veicot precīzu pasūtījuma summas aprēķinu, puses nevienojas par Pasūtījuma līguma izpildi, Pasūtītājam saglabājas pienākums atlīdzināt Izpildītājam radušos ceļa izdevumus par izbraukumu uz adresi.
 12. Pasūtījuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pasūtītājs, iepriekš iepazinies ar šiem Noteikumiem, SIA “HOMESTORY” interneta mājaslapā https://homestory-riga.com vai Izpildītāja juridiskajā adresē SIA “HOMESTORY” Brīvības ielā 148A-2, Rīgā, LV-1012, noformē un apstiprina preču pasūtījumu, norāda pasūtījuma detaļas saskaņā ar Izpildītāja izsniegto veidlapu, kā arī pēc rēķina saņemšanas veic tajā norādītās priekšapmaksas samaksu. 
 13. Pasūtītājs ir atbildīgs par pasūtījuma specifikācijas – pasūtījuma detaļu korektu sastādīšanu. Vēlāk atklājušies kļūdaini mērījumi vai kļūdaini norādītā informācija, kuru Izpildītājs ir ņēmis vērā, izpildot pasūtījumu, nav atzīstama par iemeslu, lai atkāptos no Pasūtījuma līguma izpildes.
 14. Pasūtījuma izpildes termiņš tiek noteikts katram pasūtījumam individuāli, ņemot vērā pasūtījuma detaļas. Par pasūtījuma termiņu un tā iespējamām izmaiņām Pasūtītājs tiek laicīgi informēts, sazinoties telefoniski vai e-pastā.
 15. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Izpildītāja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pasūtītāja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot. 
 16. Izpildītājs informē Pasūtītāju par pasūtījuma pabeigšanu un pasūtījuma izsniegšanu, sazinoties ar Pasūtītāju uz viņa norādīto kontakttālruni vai e-pastu. Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam izpildīto pasūtījumu tikai pēc pilnīgas nosūtītā rēķina samaksas saņemšanas. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 17. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu termiņu ilgāk par 10 darba dienām, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % apmērā no attiecīgās laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 % no laikā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma.
 18. Atbildība par pasūtījuma saglabāšanu un visi riski par bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam no brīža, kad pēc rēķina apmaksas saņemšanas pasūtījums ir piegādāts Pasūtītājam.
 19. Pasūtījuma izsniegšana – piegāde Klienta norādītajā adresē citai personai ir iespējama, ja Klients ir laicīgi informējis SIA “HOMESTORY” par pieļaujamību pasūtījumu norādītajā piegādes vietā izsniegt citai personai, norādot SIA “HOMESTORY” saņemošās personas vārdu un uzvārdu. Saņemot pasūtījumu, Klienta norādītajai personai ir pienākums uzrādīt personu apliecinošo dokumentu. 
 20. Ja Klients kavē izpildītā pasūtījuma pieņemšanu ilgāk nekā 1 mēnesi, skaitot no dienas, kad Klients informēts par aizkaru tīrīšanas pabeigšanu un pasūtījuma izsniegšanas – piegādes iespējamību, viņam ir pienākums papildus atlīdzināt glabāšanas naudu 5 % apmērā no kopējās pasūtījuma summas.
 21. Pasūtītājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Izpildītājam pēc individuāla pasūtījuma.
 22. Izpildītājs garantē izgatavotā pasūtījuma kvalitāti atbilstoši norādītajām un saskaņotajām preces specifikācijas detaļām un citai Pasūtītājam iesniegtajai dokumentācijai.
 23. Pasūtījuma garantijas termiņš ir 24 mēneši. Garantijas termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad Pasūtītājam tika izsniegts pasūtījums. 
 24. Par garantijas laikā konstatētiem pasūtījuma trūkumiem un defektiem Pasūtītājs nosūta Izpildītājam rakstveida pieteikumu uz homestoryriga@gmail.com vai iesniedz to uz vietas Izpildītāja juridiskajā adresē, kurā norāda pieteikuma iesniegšanas datumu, defekta aprakstu, Pasūtītāja kontaktpersonu un tālruni.
 25. Garantijas laikā Izpildītājs veic defektu novēršanu par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas. Ja noteiktā termiņa laikā defektu nav iespējams novērst, Izpildītājs 40 dienu laikā izgatavo Pasūtītājam jaunu pasūtījuma daļu atbilstoši līguma noteikumiem.
 26. Garantijas remonts neattiecas uz tiem defektiem, kas radušies pasūtījuma nepareizas lietošanas dēļ.
 27. Pasūtījuma līgumam tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir nosūtīti Pasūtītājam, apstrādājot pasūtījumu. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu. 
 28. Pasūtītājam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Izpildītāja rakstiskas piekrišanas.
 29. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem. 
 30. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 31. Līdzējiem nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Līdzējiem zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.